روان شناسی بالینی

رواندرمانی

معرفی پایان‏نامه

موضوع:بررسی مقدماتی مقیاس کنارآیی نوجوانان و دانش‏آموزان شهر تهران‏ پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

انستیتو روانپزشکی تهران-تابستان 1378

استاد راهنما:دکتر سید اکبر بیان زاده

استاد مشاور:دکتر محمد نقی براهنی

پژوهش و نگارش:پروین داعی پور

به منظور بررسی مقدماتی کنارآیی نوجوانان‏ (ACS)،1468 دانش‏آموز(269 دختر دوره راهنمایی، 246 پسر دوره راهنمایی،301 دختر دبیرستانی و 242 پسردبیرستانی)که در سالهای سوم راهنمایی و سوم‏ دبیرستان مشغول تحصیل بودند و به تصادف از 5 منطقه‏ آموزش و پرورش شه تهران انتخاب شده بدوند،در چهار گروه به کمک این مقیاس مورد بررسی قرار گرفتند.دو گروه‏ نخست را گروههای پسران و دختران بهنجار و دو گروه‏ بعدی را گروههای دختران و پسران مشکل‏دار تشکیل‏ می‏دادند.برای تجزیه و تحلیل داده‏ها،آزمون t به کاربرده‏ شد.نتایج نشان داد که دختران راهنمایی دارای مشکل، بیشتر راهبردهای کاهش تنش و سرمایه‏گذاری بر روی‏ دوستان نزدیک را به کار می‏برند.دختران دبیرستانی‏ دارای مشکل کمتر راهبردهای حل مشکل،جستجوی‏ تعلق و نادیده گرفتن مشکل را به کار می‏برند.همچنین‏ پسران راهنمایی مشکل‏دار بیش از پسران بهنچار نگران‏ هستند؛بیشتر از تفکر آرزومندانه و کاهش تنش استفاده‏ می‏کنند.پسران دبیرستانی مشکل‏دار به شکل معنی‏داری‏ بیشتر از پسران بهنجار از راهبرد آرام‏سازی و تفریحات‏ فزیکی بهره می‏گیرند.همچنین برای بررسی پایایی‏ مقیاس روش بازآزمایی به کار رفت که ضریب‏های‏ همبستگی 88/0-29/0 در گروههای مختلف به دست‏ آمد.یافته‏ها یپژوهش همچنین نشاندهنده تفاوت معنی‏ دار در شیوه به کارگیری راهبردها در دختران و پسران و گوههای سنی مختلف بوده است.به بیان دیگر دختران‏ راهنمایی بیشتر از پسران راهنمایی از راهبردهای نگرانی، تفکر آرزومندانه،کاهش تنش،سرزنش خود،خودداری و حمایت معنوی استفاده می‏کنند.از سوی دیگر پسران دوره‏ راهنمایی بیشتر رهبردهای اقدام اجتماعی،نادیده گرفتن‏ مشکل،کمک حرفه‏ای،آرام‏سازی و تفریحات فیزیکی را به کار می‏گیرند.پسران دبیرستانی،بیشتر از دختران از شیوه حل مشکل یا کنارآیی بارور استفاده می‏کنند،در حالی‏که دختران بیشتر سبک کنار آمدن نابارور را به کار می‏برند.پسران راهنمایی بیشتر راهبرد حل مشکل و مراجعه به دیگران را به کار می‏برند و دختران راهنمایی‏ همچون دختران دبیرستانی بیشتر راهبرد کنارآیی نابارور را به کار می‏برند این بررسی همچنین نشان داد که دختران‏ نوجوان با بالا رفتن سن نگران‏تر می‏شوند،بیشتر می‏کوشند تا خود مشکلات خویش را حل کنند و بیشتر خود را سرزنش می‏کنند؛بنابراین دختران دبیرستانی

بیشتر از راهبردهای نابارور استفاده می‏کنند.همچنین‏ پسران نوجوان با افزایش سن،نگران‏تر می‏شوند،بیشتر به‏ حل مشکل می‏پردازند،کمتر مشکل را نادیده کی‏گیرند و راهبردهای اقدام اجتماعی،کنار نیامدن و حمایت معنوی‏ را کمتر به کار می‏برند.

معرفی پایان‏نامه

موضوع:بررسی تطبیقی تفکر ناکارآمد در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی،افسرده خویی و وسواس فکری-عملی‏ پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

انستیتو روانپزشکی تهران-بهار 1378

استاد راهنما:دکتر محمد نقی براهنی

استادان مشاور:دکتر محمد تقی یاسمنی،دکتر بهروز بیرشک

پژوهش و نگارش:خسرو سلطانی نژاد

بررسی تفکر ناکارآمد از دیدگاه شناختی در بیماران‏ مبتلا به افسردگی اساسس،افسرده خویی و وسواس‏ فکر-عملی نقش مؤثری د رتشخیص،درمان و پیشگیری این گروه از بیماران دارد.پژوهش حاضر در این‏ راستا و با هدف شناسایی تفکرهای ناکارآمد یک گروه از بیماران مبتلا به وسواس فکری-عملی(15- n )،یک‏ کروه از بیماران مبتلا به افسرده خویی(15- n )،یک گروه‏ از بیماران مبتلا به وسواس فکری-عملی(15- n )و یک‏ گروه بهنجار(15- n )انجام گردید.آزمودنیهای 4 گروه از نظر متغیرهای سن،جنسیت و میزان تحصیلات به روش‏ همتاسازی گروهی همتا شدند.برای گردآوری داده‏ها پرسشنامه افسردگی بک،مقیاس نگرشهای ناکارآمد و آزمون باورهای غیر منطقی به کار رفته است.تجزیه و تحلیل داده‏ها به کمک روشهای آمار توصیفی،روش‏ تحلیل واریانس و آزمون پیگیری توکی انجام گرفته است.

نتایج نشان داد که بیماران مبتلا به افسردگی اساسی در پرسشنامه افسردگی بک و آزمون باورهای غیر منطقی نمره‏ بالاتر و بیماران مبتلا به افسرده خویی در مقیاس نگرشهای‏ ناکارآمد نمره بالاتر به دست آوردند؛اما از نظر آماری‏ تفاوت معنی‏داری میان دو گروه دیده نشد.همچنین‏ بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افسرده خویی در هر سه آزمون نمره بالاتر از بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی به دست آوردند و این تفاوت از نظر آماری معنی‏دار بود.این بررسی نشان داد که باورهای غیر منطقی رابطه‏ معنی‏داری با شدت خلق افسرده و میزان تغییر پذیری آن‏ دارد.

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط admin
بک لینک فا